Konkurs „WIOSENNA GMINA SŁUPNO” – zapraszamy do udziału.

Wpis opublikowano:

Regulamin konkursu „WIOSENNA GMINA SŁUPNO”

ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady Konkursu „Wiosenna Gmina Słupno” (zwanym dalej „Konkursem”) na prace plastyczne.
 2. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Celem konkursu jest:
 4. Rozbudzenie aktywności twórczej.
 5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży.
 6. Promowanie Gminy Słupno, jako swojego miejsca do życia, nauki i pracy.
 7. Pobudzenie lokalnego patriotyzmu i integracja ze społecznością lokalną oraz swoją małą ojczyzną.

II Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Słupno.
 2. Wszystkie prace muszą być pracami własnymi.
 3. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji i wykorzystywania nadesłanych prac do celów promocyjnych Gminy Słupno.
 6. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.

III Wytyczne dotyczące konkursu

 1. Praca plastyczna powinna mieć format A4 (30/21 cm.).
 2. Technika wykonania pracy dowolna np. pastele, kredki, farby, wycinanka, wydzieranka, techniki łączone itp.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć informacje na temat autora: imię, nazwisko, wiek, miejscowość, nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego, adres e-mail.

IV Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace należy składać w siedzibie Organizatora: Cekanowo ul. Królewska 28A lub na adres e-mail: gok@gok.slupno.eu do 31 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora.
 3. Autorzy najlepszych prac plastycznej otrzymają nagrody w kategoriach wiekowych:
 4. 7 – 10 lat
 5. 11 – 13 lat
 6. 14 – 15 lat
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 8. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.gok.slupno.eu.
 9. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu.
 10. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.
 11. Wręczenie nagród Konkursu nastąpi po uprzednim zawiadomieniu laureatów o dokładnym terminie i miejscu uroczystości.

V Prawa autorskie

 1.  Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z tym, że opiekun prawny wyraża zgodę na udział w konkursie i zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego warunki, w tym zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo organizatorów
  do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu pracy w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu tym samym wyrażają zgodę na wykorzystanie podanych w pracy danych osobowych zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

VI Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora: www.gok.slupno.eu.
 4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie, ul. Królewska 28 A, tel. 24 386 27 55
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mail: iod.jednostki@slupno.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu rozliczeniowym, w tym również w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów rozliczeniowych, lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz utrzymaniach kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych w przypadku jeżeli do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany doszło na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań, określonych w wyżej przytoczonych ustawach.
 11. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.