Statut

brak danych

Status prawny

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie został utworzony uchwałą Nr 38/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011 roku i istnieje od 1 lipca 2011 roku. Mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie przy ulicy Królewskiej 28A.

Zakres działalności

Zgodnie z §7 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 •  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców,
 •  tworzenie hobbystycznej, rekreacyjno – ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
 •  prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,
 •  gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej,
 •  inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury,
 • działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
 • koordynowanie działalności klubów sportowych,
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, warunków
 • kształtowanie kultury wypoczynki i życia codziennego,
 • sprawowanie nadzoru nad zajęciami edukacyjnymi i pozaszkolnymi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno,
 • inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

brak danych

RODO

Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie jest Pani Ewa Foryszewska- Jarzyńska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.jednostki@slupno.eu. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, tj: zapewnienie prawidłowej działalności statutowej GOK, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących działalności GOK. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług GOK. Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania współpracy z GOK. Dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Raport zD