Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie został utworzony uchwałą Nr 38/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011 roku oraz nadano Statut, istnieje od 1 lipca 2011 roku i mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie przy ulicy Królewskiej 28A.

Zgodnie z §7 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 •  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców,
 •  tworzenie hobbystycznej, rekreacyjno – ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
 •  prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,
 •  gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej,
 •  inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury,
 • działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
 • koordynowanie działalności klubów sportowych,
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, warunków
 • kształtowanie kultury wypoczynki i życia codziennego,
 • sprawowanie nadzoru nad zajęciami edukacyjnymi i pozaszkolnymi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno,
 • inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.