Konkurs „WIOSENNA GMINA SŁUPNO” – zapraszamy do udziału.

Wpis opublikowano:

Regulamin konkursu „WIOSENNA GMINA SŁUPNO”

ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady Konkursu „Wiosenna Gmina Słupno” (zwanym dalej „Konkursem”) na prace plastyczne.
 2. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Celem konkursu jest:
 4. Rozbudzenie aktywności twórczej.
 5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży.
 6. Promowanie Gminy Słupno, jako swojego miejsca do życia, nauki i pracy.
 7. Pobudzenie lokalnego patriotyzmu i integracja ze społecznością lokalną oraz swoją małą ojczyzną.

II Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Słupno.
 2. Wszystkie prace muszą być pracami własnymi.
 3. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji i wykorzystywania nadesłanych prac do celów promocyjnych Gminy Słupno.
 6. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.

III Wytyczne dotyczące konkursu

 1. Praca plastyczna powinna mieć format A4 (30/21 cm.).
 2. Technika wykonania pracy dowolna np. pastele, kredki, farby, wycinanka, wydzieranka, techniki łączone itp.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć informacje na temat autora: imię, nazwisko, wiek, miejscowość, nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego, adres e-mail.

IV Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace należy składać w siedzibie Organizatora: Cekanowo ul. Królewska 28A lub na adres e-mail: gok@gok.slupno.eu do 31 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora.
 3. Autorzy najlepszych prac plastycznej otrzymają nagrody w kategoriach wiekowych:
 4. 7 – 10 lat
 5. 11 – 13 lat
 6. 14 – 15 lat
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 8. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.gok.slupno.eu.
 9. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu.
 10. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.
 11. Wręczenie nagród Konkursu nastąpi po uprzednim zawiadomieniu laureatów o dokładnym terminie i miejscu uroczystości.

V Prawa autorskie

 1.  Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z tym, że opiekun prawny wyraża zgodę na udział w konkursie i zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego warunki, w tym zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo organizatorów
  do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu pracy w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu tym samym wyrażają zgodę na wykorzystanie podanych w pracy danych osobowych zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

VI Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora: www.gok.slupno.eu.
 4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie, ul. Królewska 28 A, tel. 24 386 27 55
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mail: iod.jednostki@slupno.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu rozliczeniowym, w tym również w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów rozliczeniowych, lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz utrzymaniach kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych w przypadku jeżeli do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany doszło na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań, określonych w wyżej przytoczonych ustawach.
 11. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Orlik w Gulczewie

Wpis opublikowano:

Zapraszamy do rezerwacji terminów na korzystanie z Orlika w Gulczewie. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, od marca wznawiamy zajęcia na Orliku.

Zapisy na korzystanie z Orlika prowadzi animator: Andrzej Chrzanowski
tel. 500 010 281

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wpis opublikowano:

W niedzielę 31 stycznia 2021 roku po raz 29 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, także w gminie Słupno. Tym razem pod hasłem Gramy z głową! Wolontariusze z naszej gminy zbierali pieniądze do puszek na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcych, laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Łącznie z wszystkich puszek uzbierała się kwota blisko         26 000 złotych. Byliśmy mile zaskoczeni, gdyż w tym roku nasi wolontariusze, mimo tak trudnego okresu dla wszystkich jakim jest pandemia zebrali jeszcze więcej niż w roku ubiegłym.

W związku z tym, że podczas pandemii kontrakt bezpośredni mieliśmy utrudniny Sztab WOŚP Słupno postanowił większą część zbiórki przesieść do interentu.  Dzięki założonej eSkarbonce mieszkańcy gminy Słupno po raz kolejny nie zawiedli dokonując wysokich wpłat. Dużym wsparcierciem zbiórki na eSkarbonce były wpłaty lokalnych przedsiębiorców, które w znacznym stopniu zasiliło jej konto. Szczególne podziękowanie kierujemy do firm: Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Budowlanego WASKOP Elżbieta Wasek, Wasz Dach Żmijewski i syn, Cekoplast Sp. j., Agencji Ochrony DES Dobrogoszcz Sp. z o.o., MS Serwis Michał Szostek,  które pomogły nam osiągnąć tak dobry wynik. 

Dużym wsparciem dla Sztabu WOŚP Słupno były również działania podejmowane przez jednostki gminy, które we własnym zakresie starały się pozyskiwać pokaźne kwoty i wpłacać na konto słupieńskiej eSkarbonki. Na szczególne podziękowania zasługują społeczność Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gminnego Żłobka w Słupnie, która bardzo zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy. Wielkie serducha mieli również pracownicy Urzędu Gminy w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu. Do eSkarbonki trafiały również wpłaty dokonane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

W sumie na konto eSkarbonki Sztabu WOŚP Słupno trafiła kwota blisko 14 000 złotych.

Tegoroczny finał był zupełnie inny niż te z ubiegłych lat ponieważ nie można było zoorganizować stacjonarnych licytacji. Wszystkie pozyskane fanty wystawione zostały na aukcje   on – line, które trafiły do wszystkich odbiorców platformy allegro. Dzięki hojności osób, które licytowały łączna kwota z aukcji internetowych dała sumę prawie 16 000 złotych, która z całą pewnością jest imponująca. Zainteresowanie licytacjami było bardzo duże, najbardziej popularna dla licytujących okazała się kolacja z międzynarodowym sędzią piłkarskim Szymonem Marciniakiem, kótra osiągnęła kwotę niemal   3 000 złotych oraz trzy przejazdy sportowym Lamborghini, za którego kierownicą zasiądzie sam  mistrz Andrzej Lewandowski. Każdy przejazd wylicytowany został na kwotę niemal 2 000 złotych. Dość znaczną kwotę uzyskały również piłki     i koszulki z autografami znanych sportowców, wyroby rękodzieła oraz podarowane obrazy. Łączna kwota uzyskana z aukcji internetowych wyniosła blisko 16 000 złotych.

W słoneczne i mroźne niedzielne południe mieszkańcy gminy Słupno, ale również okolic mogli wspólnie brać udział w „Morsowaniu na Flisie”, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W organizacji tego przedsięwzięcia nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, którzy już w sobotę zaczęli przygotowywać miejsce do morsowania, co okazało się nie lada wyzwaniem. Strażacy byli również obecni podczas całego wydarzenia dbając o bezpieczeństwo uczestników morsowania. Za poświęcenie i ogromne zaangażowanie w tak trudnych warunkach składamy wszystkim pomagającym druhom serdeczne podziękowania.

Dużym wsparciem dla nas była pomoc zaprzyjaźnionych osób z Klubu Sportowego DELTA Słupno z Tomaszem Marciniakiem na czele, którzy zadbali o profesjonalną rozgrzewkę dla wszystkich morsujących. Wielkie podziękowania należą się również Tomaszowi Ziemlewskiemu który jako doświadczony „mors” pomógł dotrzeć do zapaleńców zimnych kąpieli.

Piękna pogoda i bardzo dobra oganizacja sprawiły, iż wszyscy świetnie się bawili, zarówno ci morsujący jak i mieszkańcy gminy, którzy korzystając z dobrej aury pojawili się kibicować śmiałkom. Miłym akcentem na zakończenie wydarzenia był bezpłatnie przygotowany, przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” Drobin (WTZ Mirosław), gorący posiłek. Każdy uczestnik mógł się rozgrzać nie tylko gorącą zupą, czy herbatą lecz również kiełbaską pieczoną nad ogniskiem.

Za nieodpłatne przygotowanie posiłków, ogromne zaangażowanie oraz obsługę cateringową na miejscu wydarzenia z całego serca dziękujemy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” Drobin (WTZ Mirosław).

 Tradycją finałów WOŚP jest światełko do nieba. Podczas tegorocznego finału punktualnie o godzinie 20.00 druhowie z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno wysłali światełko do nieba. Były to zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe, które słychać było na terenie całej gminy.

Sztab WOŚP Słupno zebrał sumę ponad 54 500 złotych, która pozwoliła nam zająć drugie miejsce w powiecie płockim.

Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak wspaniałego wyniku Sztabu WOŚP Słupno, podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z całego serducha DZIĘKUJEMY

Do zobaczenia w przyszłym roku. Siema

Na zdjęciu osoby biorące udział w „Morsowaniu na Flisie”

MORSOWANIE na Flisie

Wpis opublikowano:

Kochani, serdecznie zapraszamy na WOŚP-owe „Morsowanie na Flisie” (poniżej szczegóły).

Na zdjęciu plakat.
Na zdjęciu 1 str. regulaminu
Na zdjęciu 2 str. regulaminu

eSkarbonka

Wpis opublikowano:

Kochani‼️❣️‼️

W związku z tym, że podczas pandemii kontakt bezpośredni mamy utrudniony, założyliśmy naszą sztabową eSkarbonkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupnie.

https://eskarbonka.wosp.org.pl/35q2jz
W zeszłym roku gmina Słupno zebrała największą kwotę w powiecie płockim. Powtórzmy ten sukces ❣️❣️❣️

Na zdjęciu logo 29. Finału WOŚP

Szanowni Państwo!

Poniżej wklejamy link do naszych sztabowych aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy.

Serdecznie zachęcamy do licytowania. Siema !!!

https://allegro.pl/uzytkownik/slupnogok?bmatch=cl-dict210105-ctx-uni-1-2-0112

Na zdjęciu logo WOŚP
Wpis opublikowano:

Szanowni Państwo!
W związku z pandemią nie odbędzie się w tym roku stacjonarny 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym sztab 5716 w Słupnie, tak jak cała tegoroczna Orkiestra przeniósł swoje działania do internetu.
Założyliśmy naszą sztabową eSkarbonkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupnie. Z całego, gorącego WOŚP-owego serducha prosimy o wpłaty! Każda złotówka się liczy!!!! https://eskarbonka.wosp.org.pl/35q2jz

W zeszłym roku gmina Słupno zebrała największą kwotę w powiecie płockim. Powtórzmy ten sukces!!!
            Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na facebook-u https://www.facebook.com/gminnyosrodekkulturyslupno Już niebawem pojawią się nasze sztabowe aukcje, do których linki będą publikowane na bieżąco.
Kolejny raz zagrajmy razem!!!
Nie dajmy się pandemii i bądźmy liderami w powiecie!!!
Pozdrawiamy i liczymy na Wasze gorące serca!
                                                                                                                                     Sztab WOŚP Gminy Słupno

Na zdjęciu eSkarbonka WOŚP.

Komunikat

Wpis opublikowano:

W okresie kwarantanny narodowej Orlik w Gulczewie wyłączony z użytkowania.

Na zdjęciu orlik w Gulczewie.

Życzenia świąteczne

Wpis opublikowano:
Kartka z życzeniami świątecznymi.

Komunikat

Wpis opublikowano:

W dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Kultury Słupno będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Na zdjęciu budynek GOK.

Mikołajki

Wpis opublikowano:

Serdecznie zapraszamy na spektakl „Mikołaj potrzebny od zaraz”

Plakat dotyczący spektaklu online